Koulutus ja Suomi. Kärjistetysti voisi väittää, että koulutuksella Suomesta rakennettiin hyvinvointivaltio. Hyvinvointivaltio, joka turvaa kansalaistensa hyvinvoinnin ja tarjoaa heille mahdollisuuksia kouluttautua ja ylläpitää näin jatkossa hyvinvointivaltion olemassaoloa. Makrotasolla tarkasteltuna koulutus on ehto valtion hyvinvoinnille, mutta mikä merkitys mikrotason hyvinvoinnilla on koulutukselle.

Rekistereistä hankitut tiedot osoittavat, että mielenterveysongelmat ovat yhteydessä koulun keskeyttämiseen. Koulun kesken jääminen taas heikentää yksilön hyvinvointia ja saattaa johtaa syrjäytymiseen.

Taina Heinonen tarkastelee artikkelissaan ”Nuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia opintojen keskeyttämisestä ja siihen johtaneista tekijöistä” (YP 5-6/21), miksi mielenterveyskuntoutujat olivat keskeyttäneet opintonsa. Heinonen analysoi aineistoaan yhdistämällä sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen menetelmiä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että koulun keskeyttämisen taustalla on useita eri tekijöitä, joista osa korostuu toisen asteen opintojen ja osa taas korkeakouluopintojen keskeyttämisissä. Yleisimmin keskeyttämisen taustalla oli psyykkistä sairastelua, mutta myös heikosti opinnoissa pärjääminen ja sosiaalisen integroitumisen epäonnistuminen olivat saaneet vastanneita keskeyttämään opintonsa.

Heinonen tarkasteli opintojen keskeyttämistä myös erikseen yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista näkökulmista. Yksilöllisiin syihin liittyi usein psyykkistä sairastelua, kuten masennusta, joka heijastui motivaatioon ja jaksamiseen. Yhteisöllisiä syitä opintojen keskeyttämiselle olivat muun muassa ulkopuolisuuden tunne opiskelijayhteisössä ja riittämätön tuki koululta. Laajemmin yhteiskunnallisia syitä opintojen keskeyttämiselle olivat riittämätön opintotuki ja tulojen kytkeytyminen opintojen etenemiseen. Huolestuttavaa oli myös se, että moni koulun keskeyttäneistä koki jääneensä keskeyttämisen jälkeen täysin oman onnensa nojaan.

Yhteenvetona Heinonen toteaa, että vaikka yksilölliset mielenterveyteen liittyvät syyt olivat merkittävin tekijä koulun keskeyttämiselle, niin myös yhteisölliset ja yhteiskunnalliset syyt vaikuttavat siihen, miten opintoihin kiinnittyy. Ensimmäisenä askeleena oppilaitoksilla pitäisi olla mahdollisuus tarjota parempaa ja laaja-alaisempaa tukea opiskelijoille.

Taina Heinonen: Nuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia opintojen keskeyttämisestä ja siihen johtaneista tekijöistä (YP 5-6/21)

Teksti: Katariina Kuronen