Päivitetty 28.09.2021

Käsikirjoitukset

Käsikirjoitukset lähetetään sähköisen julkaisujärjestelmän kautta.

Osastot

Artikkelit-osastossa julkaistavien tekstien tulee perustua vankkaan konkreettiseen tutkimukseen, joka on tuottanut uutta tietoa. Tulosten on oltava aiemmin julkaisemattomia. Artikkelien taso kontrolloidaan referee-menettelyllä.

Artikkelin pituus on enintään 5 000 sanaa lähdeluetteloineen. Kirjoittajan tulee laatia artikkelista sekä suomenkielinen että englanninkielinen tiivistelmä. Tiivistelmän pituus saa olla enintään 300 sanaa (ei sisälly artikkelin sanamäärään).  Englanninkielisessä tiivistelmässä myös artikkelin otsikon tulee olla englanninkielinen. Tiivistelmästä tulee käydä ilmi tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät sekä keskeiset tulokset ja päätelmät. Molempiin tiivistelmiin tulee sisällyttää avainsanat (keywords). Toimitus käyttää kaikki englanninkieliset tiivistelmät kielentarkistuksessa.

Analyysit-osastossa julkaistaan katsauksenomaisia käsitteellisiä, tilastollisia, sekundaari- tai case-aineistoihin perustuvia erittelyjä. Analyysin pituus on enintään 3 500 sanaa lähdeluetteloineen. Kirjoittajan tulee laatia analyysista lyhyt, enintään 300 sanan mittainen suomenkielinen tiivistelmä, josta tulee käydä ilmi tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät sekä keskeiset tulokset ja päätelmät.

Avauksia-osastossa viritetään tutkimustietoon pohjautuvia tuoreita näkökulmia, kysymyksiä ja ideoita. Avauksen pituus on enintään 3 000 sanaa lähdeluetteloineen.

Ajassa liikkuu -osastossa julkaistaan ajankohtaisia haastatteluja, lyhyitä ajankohtaisia tekstejä sekä kirja-arvioita. Arvosteltavista kirjoista toimitetaan arvion ohessa seuraavat tiedot: kirjoittajan nimi, kirjan nimi, julkaisija ja julkaisuvuosi.

Ajatusten Tonava ottaa vastaan tuoreita ja nasevia otoksia ajan ilmiöistä osoitteessa yhteiskuntapolitiikka at thl.fi.

E-julkaisuina voidaan julkaista ajankohtaisia tutkimuksia, jotka ilmestyvät verkossa jo ennen niiden ehtimistä painettuun lehteen.

Toimitusprosessi

Artikkelit-osastolle tarjotut käsikirjoitukset lähetetään aina arvioitavaksi vähintään kahdelle anonyymille arvioijalle. Arvioitsijat ovat käsikirjoituksen aihealueen asiantuntijoita.

Toimitus tekee julkaisupäätöksen asiantuntijalausuntojen perusteella. Toimitus lähettää kaikki lausunnot myös kirjoittajien tiedoksi.

Lausunnossa arvioitsijoita pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

 • tutkimusongelman muotoilu
 • olemassa olevan tutkimuksen tuntemus
 • aineiston laatu
 • analyysin laatu
 • esitystavan laatu
 • pituuden suhde tekstin informaatioarvoon
 • teorian, aineiston ja tulosten sisäinen logiikka
 • teeman tärkeys YP:n julkaisualueen kannalta.

Arvioitsijoilta pyydetään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. ”Ovatko käsikirjoituksen tutkimukselliset ansiot sellaiset, että se soveltuu julkaistavaksi YP:n Artikkelit-osastossa?” (Kyllä, sellaisenaan; Kyllä, jos sitä hieman muokataan liitteessä esittämieni ehdotusten suuntaisesti; Ehkä, jos sille tehdään perusteellinen uudelleenmuokkaus liitteenä esittämieni ehdotusten mukaisesti [edellyttää uusinta-arvion]; Ei)
 2. ”Jos käsikirjoitus ei mielestäsi sovellu artikkeliksi, onko se julkaisukelpoinen YP:n Analyysit-osastossa?” (Kyllä; Ei)

Lisäksi arvioitsijat laativat käsikirjoituksesta vapaamuotoisen yleisarvion.

Huom. Lehden muihin osastoihin (Analyysit, Avaukset, Ajassa liikkuu, Ajatusten Tonava) tarjotut käsikirjoitukset arvioidaan toimituksessa.

Lehti ei peri kirjoittajamaksuja. Tekstejä voi käyttää CC-BY-NC-ND-lisenssin mukaisesti. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Yhteiskuntapolitiikka-lehdellä.

YP:n toimituspolitiikan sekä erityisesti artikkeliosaston referee-käytännön asianmukaista hoitamista seuraa ja valvoo lehden toimitusneuvosto.

Tekniset ohjeet kirjoittajalle

Teksti 

 • Kielen tulee olla huoliteltua ja selkeää.
 • Kappaleiden alussa ei  käytetä sisennyksiä, teksti aloitetaan suoraan vasemmasta reunasta.
 • Alaotsikkotasoja voi olla korkeintaan kaksi.
 • Alaviitteiden määrä on pidettävä pienenä. Mahdolliset alaviitteet tehdään tekstinkäsittelyohjelman alaviitetyökalulla.
 • Korostuksena käytetään kursiivia, ei lihavointia.
 • Prosentit kirjoitetaan tekstissä auki (prosenttia); sulkujen sisällä, taulukoissa jne. ne jätetään avaamatta (%).
 • Kokonaisuuden liiallista muotoilua tulee välttää (teksti, taulukot, kuviot). Artikkeli saa lopullisen ulkoasunsa taitossa.

Kuviot ja taulukot

 • Kuviot ja taulukot sijoitetaan käsikirjoituksessa niille kuuluville paikoille.
 • Kuvioiden ja taulukoiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on viisi. Enimmäismäärää ei voi ylittää yhdistämällä useita kuvioita samaan kuvioon. Tarvittaessa asiasta on neuvoteltava erikseen toimituksen kanssa.
 • Kuviot ja laajat taulukot sekä kaaviot tulee lähettää toimitukseen alkuperäisenä tiedostona (esim. Excel, PowerPoint) tai suoraan käytetystä ohjelmasta vektorigrafiikkamuotoon tallennettuna (esim. emf, wmf, eps, pdf). Tiedostot numeroidaan siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät käsikirjoituksessa. Alkuperäiset tiedostot lähetään vasta kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi.
 • Pienet taulukot (alle 10 riviä/saraketta) sisällytetään käsikirjoitukseen taulukkotyökalulla tehtyinä.
 • Liitetaulukot ja -kuviot tai muu paljon tilaa vaativa sisältö julkaistaan sähköisenä julkaisuarkisto Julkarissa (www.julkari.fi).

Kirjallisuusviitteet

 • Viitteet sijoitetaan tekstissä sulkeisiin siten, että ensiksi tulee kirjoittajan nimi, sitten lähteen julkaisuvuosi. Tarvittaessa lisätään sivunumerot.
 • Artikkeleihin viitattaessa sivunumeroita ei pääsääntöisesti käytetä.
 • Jos kirjoittajia on enemmän kuin kaksi, käytetään ensimmäisen kirjoittajan jälkeen merkintää ”ym.”.
 • Kun kirjoittaja mainitaan tekstissä nimellä, merkitään julkaisuvuosi sulkuihin nimen jälkeen. Ensimmäisellä viittauskerralla käytetään sekä etu- että sukunimeä.

Kirjallisuusluettelo

 • Kirjallisuusluettelo liitetään käsikirjoituksen loppuun otsikolla Kirjallisuus. Luettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Kirjoittajan etunimi ilmoitetaan aina kokonaisena.
 • Lähteestä ilmoitetaan: kirjoittaja(t), julkaisuvuosi (suluissa), julkaisun nimi, julkaisijan kotipaikka, julkaisija. Kun kirjoittajia on useampia, kaikki erotetaan toisistaan &-merkillä.
 • Artikkelista toimitetussa teoksessa ilmoitetaan kirjoittaja(t), julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, teoksen toimittajat, teoksen nimi, julkaisijan kotipaikka, julkaisija, artikkelin sivunumerot. Teoksen toimittajien nimet ilmoitetaan järjestyksessä etunimi, sukunimi. Koko lähde kirjoitetaan teoksen alkuperäisellä kielellä, esim. ”Teoksessa”, ”(toim.)”  ja ”In”, ”(ed.)”.
 • Tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuista artikkeleista ilmoitetaan kirjoittaja(t), julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, lehden nimi, vuosikerta, lehden numero, artikkelin sivunumerot.
 • Sarjajulkaisuista ilmoitetaan kirjoittaja(t), julkaisuvuosi (suluissa), julkaisun nimi, julkaisusarja, julkaisijan kotipaikka, julkaisija. Jos julkaisija käy ilmi sarjan nimessä, sitä ei tarvitse toistaa.
 • Sähköisestä lähteestä ilmoitetaan kirjoittaja(t), vuosiluku, kirjoituksen otsikko, julkaisualustan nimi ja kirjoituksen päivämäärä, www-osoite, viittauspäivämäärä.

Esimerkkejä

 • (Kortteinen 2015)
 • (Alasoini 2016, 106–108)
 • (Pietikäinen & Mäntynen 2009)
 • (Appelbaum ym. 2000)
 • Käsitys pohjautuu Pierre Bourdieun (1977; 1984; 1991) teoriaan.
 • Bourdieun (1984) mukaan heillä on hallussaan runsaasti pääomia.
 • Koistinen, Pertti (2014) Työ, työvoima ja politiikka. Tampere: Vastapaino.
 • Karisto, Antti (2012) Sukupolvien yhteydet. Teoksessa Tuula Helne & Tiina Silvasti (toim.) Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 222–234.
 • Keller, Margit (2011) Consumption in postsocialist societies: Eastern Europe. In Dale Southerton (ed.) Encyclopedia of consumer culture. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 342–346.
 • Lehto, Juhani & Tynkkynen, Liina-Kaisa (2013) Älykkäästi suunnitellut sosiaali- ja terveydenhuollon markkinat? Yhteiskuntapolitiikka 78 (6), 605–617.
 • Härkönen, Janne & Savonen, Jenni & Virtala, Esa & Mäkelä, Pia (2017) Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968–2016. Juomatapatutkimusten tuloksia. Raportti 3/2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Vaalavuo, Maria (2018) Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys eläkeläisten toimeentulolle. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2018. Helsinki.
 • Määttänen, Niku (2016) Elvytystä Kiljusen tapaan. Akateeminen talousblogi 26.10.2016. http://blog.hse-econ.fi (luettu 3.4.2017)

Ennen käsikirjoituksen lähettämistä tulee varmistaa seuraavat asiat:

 • Käsikirjoitus lähdeluetteloineen on laadittu huolellisesti yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Käsikirjoitus on docx- tai rtf-muodossa.
 • Artikkelit-osastolle tarjottava teksti on anonymisoitu, ts. kirjoittajien nimet on poistettu käsikirjoituksesta ja tiedoston nimestä sekä tiedoston metatiedoista (esim. Wordissa: tiedosto -> asetukset -> yleiset -> käyttäjänimi).
 • Mukana on tiivistelmät (artikkelit ja analyysit) sekä erillinen otsikkosivu.
 • Kuviot ja taulukot on sijoitettu käsikirjoituksessa oikeille paikoilleen. Alkuperäiset tiedostot lähetetään toimitukseen vasta sen jälkeen kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi.

Jos käsikirjoitus ei vastaa kirjoitusohjeita, se palautetaan lähettäjälle. Arviointiin lähetetään ainoastaan ohjeiden mukaisesti laaditut käsikirjoitukset. Käsikirjoitus ei saa olla samaan aikaan arvioitavana toisessa lehdessä. Toimituksen ja kirjoittajaryhmän välinen viestintä hoidetaan nimetyn yhteyshenkilön kautta (1 henkilö/artikkeli).