YP 4/21: Päihteitä käyttävä tarvitsee usein laajaa tukea

Vuonna 2014 sosiaalihuoltolakiin lisättiin uusi kategoria, jossa on määritelty erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat. Tähän kategoriaan kuuluvan asiakkaan auttamiseen voi suunnata tavallista enemmän resursseja. Päihteiden ongelmakäyttö on usein yhteydessä laaja-alaisiin elämänhallinnan ongelmiin, mutta se kuuluuko päihteitä ongelmallisesti käyttävä erityisen tuentarpeen piiriin, riippuu pitkälti sosiaalityöntekijän omasta arviosta.

Katja Kuusisto, Eeva Ekqvist ja Laura Kalliomaa-Puha selvittivät tutkimuksessaan Erityistä tukea tarvitsevat päihteitä ongelmallisesti käyttävät asiakkaat sosiaalityöntekijöiden tulkinnoissa sitä, milloin päihteitä käyttävä asiakas kuuluu erityisen tuen piiriin ja mitä käytännön merkitystä tästä tunnistamisesta on ollut. Tutkimukseen osallistuneilla sosiaalityön ammattilaisilla oli pitkä työkokemus.

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että useimmat tutkimukseen osallistuneet sosiaalityön ammattilaiset sijoittivat työssä kohtaamiansa päihteidenkäyttäjiä erityisen tuen kategoriaan. Vaikka erityisen tuen tarvetta tunnistettiin hyvin, eivät vastaajat kokeneet uudistuksen lisänneen keinoja auttaa.

Lakiuudistuksen tarkoituksena oli parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden asemaa, mikä eittämättä edellyttää tunnistamista ja avuntarpeen arviointia. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen on vasta ensimmäinen askel, ja tämän tutkimuksen perusteella sen lisäksi tarvitaan konkreettisia toimintamalleja.

Teksti: Katariina Kuronen