YP 3/21: Lasten ja nuorten kokema väkivalta lastensuojelussa

YP:ssä 3/21 julkaistaan kaksi lastensuojeluaiheista artikkelia. Maija Koivulan ja kumppaneiden tutkimuksessa Nuorten kaltoinkohtelukokemukset ammatillisissa perhekodeissa ja lastensuojelulaitoksissa tarkastellaan lastensuojelun aikuisten tekemää tai mahdollistamaa kaltoinkohtelua. Eeva Monosen ja kumppaneiden tutkimuksessa Lasten vertaissuhdeväkivalta lastensuojelun sijaishuollossa puolestaan selvitetään lasten keskinäistä väkivaltaa sijaishuollossa. 

Ensin mainitun tutkimuksen mukaan merkittävä osa sijoitetuista lapsista kokee tulleensa kaltoinkohdelluksi. Toisessa tutkimuksessa taas todetaan, että myös vertaissuhdeväkivallan kokemukset ovat sijaishuollossa melko yleisiä. Kaltoinkohtelu sijaishuollossa kertoo epäonnistumisesta lastensuojelun tärkeimmässä tehtävässä, sillä lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on viimesijainen keino turvata lapsen kehitys ja hyvinvointi. Molemmat tutkimukset antavat arvokasta tietoa vähän tutkitusta aiheesta.

Maija Koivula & Noora Ellonen & Riikka Ikonen & Eija Paavilainen: Nuorten kaltoinkohtelukokemukset ammatillisissa perhekodeissa ja lastensuojelulaitoksissa (YP 3/21)
Eeva Mononen & Mia Hakovirta & Jarkko Rasinkangas & Riikka Ikonen: Lasten vertaissuhdeväkivalta lastensuojelun sijaishuollossa (YP 3/21)